برای اینکه یک علامت به عنوان یک لوگو یا نماد بصری یک برند محسوب شود باید به صورت یکی از موارد “کلمه یا کلمات”، “حرف یا حروف”، “عدد یا اعداد”، “شکل یاشکال هندسی”، “عکس”، و یا ترکیبی از این موارد باشد که توانایی معرفی یک مجموعه یا برند را داشته باشد و باعث تشخیص یک کالا یا خدمت از سایر کالا ها و خدمات شود.

 و اما چه مواردی مطابق قانون به عنوان لوگو قابل ثبت نیستند و حق ثبت ندارند: 

الف ـ علامت هایی که نتواند كالاها یا خدمات یك مؤسسه یا شخص را از كالاها و خدمات مؤسسه یا شخص دیگر متمایز سازد.

ب ـ به عنوان موارد خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق محسوب شود. 

ج ـ افراد یا مراكز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی كالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه كند.

د ـ عین علامت  یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشانهای مملكتی یا نام اختصاری یا حروف اول یك نام و نشان رسمی متعلق به یک كشور، سازمانهای بین‌المللی یا سازمانهایی كه تحت كنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، محسوب شود یا موارد مذبور یكی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام ذی صلاح كشورمربوط یا سازمان ذی‌ ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

و ـ عین یا مشابه آن قبلاً برای کالا یا خدمات مشابه دیگری ثبت شده باشد.

ه – عین یا مشابه آن برای کالا یا خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد، مشروط بر آن كه ثبت آن به منافع مالك علامت قبلی لطمه وارد سازد.

ی ـ عین لوگو یا علامتی باشد كه قبلاً به نام مالك دیگری ثبت شده و یا به ‌لحاظ ارتباط و شباهت با کالا یا خدمت مالک دیگری موجب فریب و گمراهی شود.

 بسته به قانون های تعریف شده در کشورهای مختلف همه و یا تعدادی از موارد مذکور می تواند به عنوان موانع ثبت یک علامت به عنوان لوگو محسوب گردد.

نویسنده: رومینا