نوعی نماد که ترکیبی از لوگوی تصویری و لوگوی نوشتاری است و برای طراحی آن هم از لوگوی تصویری و هم از لوگوتایپ استفاده می کنند.