نوعی نماد که درآن “حرف، حروف، کلمه یا کلماتی” به نحوی خلاقانه معرف یک برند یعنی یک کمپانی یا نوعی فعالیت یا یک شخص است.