نوعی نشان تجاری یا شخصی که در آن ” یک تصویر” معرف فعالیت یک شرکت یا تداعی کننده شخصیت یک فرد یا یک کمپانی است.